Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

 1. Definicje:
  1. ADO – Jacek Ruranski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X-KINETIC Jacek RURANSKI z siedzibą przy ul. Oleskiej 106, 42-700 Lubliniec, NIP:5751239690, tel. 781 040 606, e-mail.: xkinetic.lubliniec@gmail.com ; ADO jest administratorem Danych Klienta w rozumieniu RODO,
  2. Klient – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez ADO jako konsument, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z usług świadczonych przez ADO lub świadcząca usługi na rzecz ADO, w tym w ramach umowy o jednostronne świadczenie usług albo wzajemne świadczenie usług, zarówno pisemnych, ustnych, płatnych, jak i bezpłatnych, jak również osoba fizyczna zamierzająca zawrzeć którąkolwiek z wyżej wymienionych umów,
  3. Dane – wszelkie informacje dotyczące Klienta, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą Dane od innych informacji dotyczących osób jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy,
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. ADO oświadcza, że przetwarza Dane zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. ADO niniejszym informuje Klienta, że jego Dane będą– w zależności od rodzaju usług z których Klient korzysta – mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących – na podstawie zgody Klienta,
  2. podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, w szczególności:
   1. przygotowania oferty lub umowy,
   2. kontaktu z Klientem,
   3. realizacji przedmiotu umowy,
   4. składania lub rozpoznawania reklamacji, wniosków, sprzeciwów i innych pism kierowanych przez ADO do Klienta albo przez Klienta do ADO,
   5. dokonania rozliczenia,
   6. zmiany lub rozwiązania umowy,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków z podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:
   1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO,
   2. ochrony przed roszczeniami Klienta czy próbami oszustwa,
   3. marketingu własnych usług ADO ,
   4. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,
   5. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   6. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   7. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
  5. Przetwarzane przez ADO Dane – w zależności od rodzaju Klienta i rodzaju zawartej z ADO umowy – mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy i inne dane podane dobrowolnie przez Klienta.
  6. Odbiorcami Danych mogą być pracownicy ADO, podmioty współpracujące z ADO w zakresie świadczonych przez ADO usług, w szczególności w zakresie świadczenia usług sportowych, organizacji wydarzeń, zarządzania systemami informatycznymi ADO (w szczególności podmioty hostingujące), marketingu, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, kadrowej lub księgowej ADO, przeciwnicy procesowi (w tym uczestnicy postępowań z udziałem Klienta i ADO, w tym ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, organy nadzoru, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności ADO, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmiot prowadzący działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.
  7. ADO nie przekazuje Danych Klienta do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  8. Dane są przechowywane:
   1. do czasu odwołania zgody przez Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
   2. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mogła nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
   3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań stron wynikających z wiążącej ich umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania tej umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
   4. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   5. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
  9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
  10. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.
  11. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  12. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  13. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres xkinetic.lubliniec@gmail.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem + 48 781 040 606, za pośrednictwem poczty albo osobiście w siedzibie ADO.
  14. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  15. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych ADO przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Klientem, zawarcia umowy z Klientem, przesłania albo zaakceptowania oferty, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, itp. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta zawarcie umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania umowy).
  16. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Klienta, jak również mogą być informacje uzyskane od osób trzecich:
   1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, firma, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
   2. podmiotu obsługującego płatności – imiona i nazwiska, adres zamieszkania albo siedziby, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
   3. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
  17. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.