Regulamin

 REGULAMIN FITNESS CLUBU X-KINETIC

42-700 LUBLINIEC ul. OLESKA 106

      I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie klubu mogą ćwiczyć wyłącznie osoby, które posiadają ważny abonament (karnet uprawniający do wielokrotnego wejścia na teren klubu w określonym przedziale czasowym) lub karnet jednorazowy.
 2. Wykupienie karnetu (wielokrotnego lub uprawniającego do jednorazowego wejścia) jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją, a nadto wymaga złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z wykupienia karnetu.
 3. Osoba korzystająca z oferty klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 4. Karnet może wykupić wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, z zastrzeżeniem postanowień punktu kolejnego.
 5. Osoby w wieku 13 – 17 lat mogą wykupić karnet, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia od prawnego opiekuna, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (bez podpisanej zgody opiekuna prawnego, osoba niepełnoletnia nie może ćwiczyć na terenie klubu).
 6. Osoby które nie ukończyły 13 r.ż. mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.
 7. Kadra X-Kinetic nie posiada wykształcenia medycznego . Przed skorzystaniem  z usług Klubu X- Kinetic każdy Klient  w  razie jakichkolwiek wątpliwości , dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć porady lekarza specjalisty .

II ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KLUBU

 1. Na terenie klubu nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożycia napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie klubu obowiązana jest do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących oraz obsługi klubu. W szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 4. Należy powstrzymać się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub zniszczenie.
 5. Na teren klubu zabrania się wprowadzania zwierząt.
 6. Zabrania się przynoszenia do klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza, i/lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej Klienta (np. sterydów anabolicznych). Podobnie Klientowi zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania takich środków, jak również jakichkolwiek innych towarów, w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w klubie. Za naruszenie tego postanowienia oprócz anulowania karnetu klub może dochodzić kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
 7. Każdy klient zobowiązany jest do spożywania posiłków i napojów ( shake ) tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 8. Zabrania się wnoszenia szklanych naczyń na sale do ćwiczeń.
 9. Na sale ćwiczeń nie można wnosić plecaków, toreb itp. należy pozostawić je w szatni.
 10. Należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń instruktora lub osoby dyżurnej.
 11. OSOBY ĆWICZĄCE NA TERENIE KLUBU ZOBOWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

11.1 odbicia karty klubowej przy wejściu w recepcji przed rozpoczęciem ćwiczeń, w celu otrzymania kluczyka do szatni oraz odbicia karty klubowej przy wyjściu i oddania kluczyka do przeznaczonego do tego koszyczka;

11.2 korzystania z zamykanych szafek udostępnionych przez klub wyłącznie podczas swojej obecności w klubie. Klub jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych poza tym czasem i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klienta jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności. Klub nie będzie przechowywać usuniętych z szafek przedmiotów.

11.3 ćwiczenia w stroju sportowym, innym niż ten, w którym przybyły;

11.4 zmiany obuwia na przeznaczone tylko do ćwiczeń (obuwie sportowe kryte, inne niż to w którym przybyły);

11.5 zachowania czystości (w szczególności w clubie obowiązuje zakaz używania magnezji) oraz powszechnie przyjętych norm higieny w szczególności korzystania z ręcznika w celach higienicznych podczas ćwiczeń, w tym do siadania na ręcznikach lub po skończonych ćwiczeniach dezynfekowania siedzisk i zagłówków, przeznaczonym do tego, ogólnodostępnym płynem do dezynfekcji;

11.6 nie zajmowania stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku;

 11.7 przestrzegania absolutnego zakazu ćwiczenia z trenerem lub instruktorem nie będącym członkiem personelu klubu;

11.8 w czasie ćwiczeń na maszynach, wykonywania ruchu płynnie oraz opuszczania ciężaru bez uderzania stosu o stos;

11.9 nie dokładania dodatkowego obciążenia na stosy, a także nie stosowania innych obciążeń na sztangi niż wyposażenie strefy wolnych ciężarów;

11.10 uważania na ruchome elementy maszyn w chwili, gdy inna osoba wykonuje na niej ćwiczenia;

11.11 zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskania informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania;

11.12 przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach cardio, skorzystania z obowiązkowego jest instruktażu trenera;

11.13 przy uruchamianiu bieżni – należy stanąć na zewnętrznej, plastikowej obudowie maszyny. Na pas można wejść dopiero po 10 sekundach od jego uruchomienia;

11.14 zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu;

11.15 nie przestawiania urządzeń treningowych oraz nie wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu;

11.16 odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego;

11.17 opuszczenia sali ćwiczeń nie później niż na 15 minut przed zamknięciem klubu;

11.18 powiadomienia pracowników klubu o wszelakich usterkach i wadliwie działających urządzeniach do ćwiczeń;

11.19 bezwzględnego dostosowania się do wskazówek i zaleceń instruktora lub osoby dyżurnej; Zlekceważenie ich może wyłączać odpowiedzialność klubu za ewentualne szkody na osobie;

   III KARNETY I ABONAMENTY

 1. Karnet jest imienny.
 2. Karnety ważne są odpowiednio, przez okres 30, 90 i 180 dni liczonych od daty zakupu.
 3. Ceny karnetów podawane są w aktualnym cenniku klubu.
 4. Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet, jak również nie przenosi niewykorzystanych zajęć na inny okres.
 5. Osoba posiadająca ważny karnet ma możliwość zawieszenia karnetu i jednocześnie przedłużenia jego ważności. Okres zawieszenia wynosi jednorazowo 7 dni kalendarzowych w przypadku karnetu ważnego 30 dni, 14 dni kalendarzowych w przypadku karnetu ważnego 90 dni (minimalny okres zawieszenia to 7 dni), 21 dni kalendarzowych w przypadku karnetu ważnego 180 dni ( minimalny okres zawieszenia to 7 dni). W celu zawieszenia karnetu należy powiadomić personel klubu osobiście, telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.
 6. Karnet rodzinny sprzedawany jest tylko w konfiguracji:
  1. małżeństwo,
  2. rodzic + dziecko,
  3. rodzeństwo.
 7. Karnetem może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą jest wypisany.
 8. W przypadku użyczenia karnetu, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania, bez zwrotu ceny.
 9. Z ważnych przyczyn leżących po stronie klienta, w szczególności w sytuacjach łamania prawa lub regulaminu klubu, klub ma prawo odmówić sprzedaży karnetu, a w szczególnych sytuacjach związanych z rażącym nieprzestrzeganiem regulaminu – anulować karnet (bez zwrotu ceny).
 10. Przez wykupienie karnetu Klient zawiera z klubem umowę o najem miejsca do ćwiczeń wraz ze sprzętem, bez obsługi trenerskiej. W ramach karnetu obsługa klubu przeprowadzi na prośbę Klienta, jednorazowy instruktaż obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń do ćwiczeń.
 11. Klient może oprócz karnetu, dodatkowo wykupić usługi związane z obsługą trenerską.

    IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu klubu, a także za szkody i kontuzje wynikające z wykonywanych ćwiczeń czy to z użyciem sprzętu czy bez. Wszelkie skutki powyższego działania obciążają Klienta.
  2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.
  3. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata 20,00 zł.
  4. Za zgubienie lub zniszczenie karty klubowej obowiązuje opłata 10,00 zł.
  5. Szafki w szatni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w klubie.
  6. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, godzin otwarcia, cen oraz odmowy sprzedania karnetu osobie bez podania przyczyny oraz prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie.
  7. Osoby przebywające na terenie klubu przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa klub podlega monitoringowi.
  8. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralną część Regulaminu, jako załącznik nr 3 do Regulaminu. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej.
  9. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o klubie, rozumie się przez to lokalizację Fitness Clubu X-KINETIC, mieszczącego się w Lublińcu przy ul. Oleskiej 106 lub przedsiębiorcę, Jacka Ruranskiego prowadzącego działalność gospodarzą pod firmą X-KINETIC Jacek Ruranski z siedzibą w Lublińcu (42-700), przy ul. Oleskiej 106, NIP 5751239690, REGON 152077230.